§ 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://anamaxfoodbox/regulamin/
Sklep – serwis internetowy działający pod adresem https://anamaxfoodbox/
Sprzedawca – ANAMAX VITALII MURZA, Numer NIP: 9512587119, Kod pocztowy: 02-972, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Aleja Rzeczypospolitej 27A/132.

§ 2 Postanowienia wstępne 

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu z wyjątkiem § 3 pkt 6 Wszelkie „bonusy” wymienione na konkretnych stronach sprzedażowych kierujących do Sklepu, przekazywane są na zasadzie darmowej umowy sprzedaży. W związku z tym mogą ulec zmianie lub zostać wycofane w dowolnym momencie po zakupie. Nie stanowią też one podstawy do reklamacji, rękojmi lub prawa do odstąpienia od odpłatnej umowy sprzedaży. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail anamaxbox@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

Kupujący, składając zamówienie, automatycznie zakłada konto w Serwisie. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
– wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”,
– w koszyku, podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury,
– zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia;
akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
– kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub pochodny..

Po wybraniu metody płatności za zamówienie, po kliknięciu przycisk „Zamawiam i płacę” lub pochodnego, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną pośrednika w płatnościach celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

Zestaw/y zamówić można najwcześniej 14 dni przed planowaną dostawą, najpóźniej natomiast dzień wcześniej. Zastrzegamy wyłączenie zamówień na dany dzień/godzinę w razie dużego popytu. Sugerujemy zamówić z jak największym wyprzedzeniem, aby mieć pewność dostępności. Produkty fizyczne wysyłane są tylko na adresy znajdujące się w Polsce.

§ 6 Realizacja zamówienia 

Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności z góry w wysokości zgodnej z informacjami zawartymi w Sklepie w momencie zawierania umowy. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.

§ 7 Odstąpienie od umowy 

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania płatności (lub 30 dni od dnia dokonania płatności — jeśli takie warunki były podane przed zakupem).  Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wypełnienie formularza na stronie https://anamaxfoodboxl/fromularz-zwrotu/Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wypełnił formularz na stronie

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania płatności (lub 30 dni od dnia dokonania płatności — jeśli takie warunki były podane przed zakupem).  Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wypełnienie formularza na stronie https://anamaxfoodboxl/fromularz-zwrotu/Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wypełnił formularz na stronie, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot realizujemy w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od poniedziałku do piątku, bez polskich świąt państwowych. 14 dni liczymy od daty przesłania formularza odstąpienia od umowy. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. Po przesłaniu formularza klient otrzyma automatyczną wiadomość o uznaniu lub nieuznaniu odstąpienia od umowy. W przypadku nieznalezienia takiej wiadomości (również w skrzynce SPAM), należy skontaktować się z nami na anamaxbox@gmail.com. W przypadku wysłania formularza z błędnym adresem e-mail (tzn. z takim, na który nie był dokonany zakup produktów) traktuje się ten formularz za nie wysłany. W przypadku odstąpienia od umowy na produkt zawierający w sobie produkty fizyczne: Kupujący ma prawo pozostawić u siebie produkt fizyczny na własność — wtedy zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość zamówionego produktu/produktów, w celu pokrycia kosztu produktu, dostawy i obsługi zamówienia. Kupujący ma prawo zwrócić produkt fizyczny na własny koszt, wysyłając go pod adres:  Kod pocztowy: 02-972, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Aleja Rzeczypospolitej 27A/132. W przypadku wyboru opcji zwrotu produktów fizycznego zwrot środków nastąpi po uprzednim dostarczeniu tych produktów do nas. W przypadku zwrotu produktu fizycznego w złym stanie, zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość zamówienia.. Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://anamaxfoodbox.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot realizujemy w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od poniedziałku do piątku, bez polskich świąt państwowych. 14 dni liczymy od daty przesłania formularza odstąpienia od umowy. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. Po przesłaniu formularza klient otrzyma automatyczną wiadomość o uznaniu lub nieuznaniu odstąpienia od umowy. W przypadku nieznalezienia takiej wiadomości (również w skrzynce SPAM), należy skontaktować się z nami na anamaxbox@gmail.com. W przypadku wysłania formularza z błędnym adresem e-mail (tzn. z takim, na który nie był dokonany zakup produktów) traktuje się ten formularz za nie wysłany. W przypadku odstąpienia od umowy na produkt zawierający w sobie produkty fizyczne: Kupujący ma prawo pozostawić u siebie produkt fizyczny na własność — wtedy zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość zamówionego produktu/produktów, w celu pokrycia kosztu produktu, dostawy i obsługi zamówienia. Kupujący ma prawo zwrócić produkt fizyczny na własny koszt, wysyłając go pod adres:  Kod pocztowy: 02-972, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Aleja Rzeczypospolitej 27A/132. W przypadku wyboru opcji zwrotu produktów fizycznego zwrot środków nastąpi po uprzednim dostarczeniu tych produktów do nas. W przypadku zwrotu produktu fizycznego w złym stanie, zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość zamówienia.. Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://anamaxfoodbox.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2024.02.23